[Cuộc thi viết Văn Tháng 12 2016] Bài số 013: Dương Mai – 追星之路 – Con Đường Theo Đuổi Thần Tượng Của Tôi

  0
  3474

  [Cuộc thi viết Văn Tháng 12 2016] Bài số 013: Dương Mai – 追星之路 – Con Đường Theo Đuổi Thần Tượng Của Tôi

  Xem chi tiết cuộc thi

  Bài thi tiếng Trung:    追星之路

  大家好!我叫杨春梅,今年21岁,我来自越南同奈省。

  今天我想跟大家一起分享我的追星之路。

  追星我以前对这个概念非常朦胧。因为我没有特别喜欢哪个明星。对我来说追星是一种特别傻的事情。

  到去年(2015)5月,第一次看到我就不知不觉了喜欢。提及这件事,我该感谢我的朋友,因为有他的介绍我才认识我现在的偶像。

  我还记得,去年(2015) 0510号,我朋友对我介绍一首歌。他说:听说你很喜欢中国音乐,那你听过宝贝了没?如果没听过,你去试试听吧,特别好听哦。听我朋友的话,我就上网查一查宝贝歌曲。然后我看到一位帅哥。怎么说呢,就是我觉得好萌,在下面有的名字易烊千玺。哇塞,这个名字也太奇特了呗。然后我开始听歌。

  慢慢听歌,我发现的声音好温暖,有磁性。越听越喜欢,我发现当微笑的时候脸上还带着两个梨涡,眼色是琥珀色的。我的天,我就醉了。疯疯癫癫向我姐姐呼唤。然后被我姐骂一顿:你吵啥,他只是一个小男孩,有哪里独特呢?你怎么那么激动。信不信我打你一顿?。然后我对姐姐说:哎哟,人家有点儿激动而已,姐姐你这么凶哎呀我又离题了,不好意思.

  对,从那个瞬间,我开始喜欢易烊千玺。然后我一步一步关注他,我注册一个微博,开始自学中文,我想了解他的语言,想唱他已经唱的歌,想知道每天他会当什么工作。。。

  越关注他越发现他真的是一个有才华的男孩。他会唱歌,会跳舞,会写书法,会葫芦丝,。。。虽然那么才能,他并不会骄傲。他身上的气质,不是谁都有。他还有礼貌,对每个老师、前辈都非常尊敬。。。

  对的,所有的他都让我佩服。我那么大都比不了他。

  我常常自问,我这么喜欢他,这么在乎他,这么注意到他,他受伤的时候我心里很痛,他开心的时候我也开心,他微笑的时候虽然只是看过屏幕,但是我也不觉笑一个。这种感觉,是否是爱上一个人的感觉?它让我愿意陪着他,愿意为了他生死不辞,还愿意学会他的语言。

  我终于也明白,我对他个感情就是一位粉丝对自己喜欢的爱豆的感情。从那个时候我决定开始追星,追我的偶像易烊千玺。我参加他的粉丝团叫千纸鹤。每天都上微薄看看他的信息,参加投票,参加越南千纸鹤的活动。。。到现在是一年半了。

  一年半,时间也不短,但也不长。一年半,我学会了好多东西。一年半让我变成我从前不一样的人。一年半让我认识了好多朋友,一年半让我知道追星其实这么有意思的事儿。

  我现在的梦想是希望有一天我可以来中国,站在他的前面,对他大声说:易烊千玺,姐姐喜欢你,在这个世界上那么多人,能认识你姐姐永远不会后悔!一心一意,易烊千玺

  对,一心一意,易烊千玺!这是我最喜欢的口号。

  易烊千玺,我愿意陪着你一辈子。千纸鹤们愿意陪你去到天涯海角。

  上面就是我的追星之路,也许每个人都有自己的偶像,可能是你们家人,或者一位其他的明星。。。那你们的追星之路是怎么样呢?来这里一起分享吧。大家都非常期待哦!(^_^)

  Zhuīxīng zhī lù

  dàjiā hǎo! Wǒ jiào yángchūnméi, jīnnián 21 suì, wǒ láizì yuènán tóng nài shěng.

  Jīntiān wǒ xiǎng gēn dàjiā yì qǐ fēnxiǎng wǒ de zhuīxīng zhī lù.

  “Zhuīxīng” wǒ yǐqián duì zhège gàiniàn fēicháng ménglóng. Yīnwèi wǒ méiyǒu tèbié xǐhuan nǎge míngxīng. Duì wǒ lái shuō zhuīxīng shì yī zhǒng tèbié shǎ de shìqíng.

  Dào qùnián (2015),5 yuè, dì yī cì kàn dào “tā” wǒ jiù bùzhī bù juéle xǐhuan “tā”. Tí jí zhè jiàn shì, wǒ gāi gǎnxiè wǒ de péngyǒu, yīnwèi yǒu tā de jièshào wǒ cái rènshi wǒ xiànzài de ǒuxiàng.

  Wǒ hái jìde, qùnián (2015) 05 yuè 10 hào, wǒ péngyǒu duì wǒ jièshào yī shǒu gē. Tā shuō:“Tīng shuō nǐ hěn xǐhuan zhōngguó yīnyuè, nà nǐ tīngguò bǎobèile méi? Rúguǒ méi tīngguò, nǐ qù shì shìtīng ba, tèbié hǎotīng ó”. Tīng wǒ péngyǒu dehuà, wǒ jiù shàngwǎng chá yī chá “bǎobèi gēqǔ”. Ránhòu wǒ kàn dào yī wèi shuàigē. Zěnme shuō ne, jiùshì wǒ juéde “tā” hǎo méng, zài xiàmiàn yǒu “tā” de míngzì “yì yáng qiān xǐ”. Wasāi, zhège míngzì yě tài qítèle bei. Ránhòu wǒ kāishǐ tīng gē.

  Màn man tīng gē, wǒ fāxiàn “tā” de shēngyīn hǎo wēnnuǎn, yǒu cíxìng. Yuè tīng yuè xǐhuan, wǒ fāxiàn dāng “tā” wéixiào de shíhou liǎn shàng hái dài zháo liǎng gè lí wō, yǎnsè shì hǔpò sè de. Wǒ de tiān, wǒ jiù zuìle. Fēngfēngdiāndiān xiàng wǒ jiejie hūhuàn. Ránhòu bèi wǒ jie mà yī dùn:“Nǐ chǎo shà, tā zhǐshì yīgè xiǎo nánhái, yǒu nǎlǐ dútè ne? Nǐ zěnme nàme jīdòng. Xìn bùxìn wǒ dǎ nǐ yī dùn?”. Ránhòu wǒ duì jiejie shuō:“Āiyō, rénjiā yǒudiǎn er jīdòng éryǐ, jiejie nǐ zhème xiōng” āiyā wǒ yòu lítíle, bù hǎoyìsi.

  Duì, cóng nàgè shùnjiān, wǒ kāishǐ xǐhuan yì yáng qiān xǐ. Ránhòu wǒ yībù yībù guānzhù tā, wǒ zhùcè yīgè wēi bó, kāishǐ zìxué zhōngwén, wǒ xiǎng liǎojiě tā de yǔyán, xiǎng chàng tā yǐjīng chàng de gē, xiǎng zhīdào měitiān tā huì dāng shénme gōngzuò…

  Yuè guānzhù tā yuè fāxiàn tā zhēn de shì yīgè yǒu cáihuá de nánhái. Tā huì chànggē, huì tiàowǔ, huì xiě shūfǎ, huì húlu sī,… Suīrán nàme cáinéng, tā bìng bù huì jiāo’ào. Tā shēnshang de qìzhí, bùshì shuí dōu yǒu. Tā hái yǒu lǐmào, duì měi gè lǎoshī, qiánbèi dōu fēicháng zūnjìng…

  Duì de, suǒyǒu de tā dōu ràng wǒ pèifú. Wǒ nàme dàdū bǐ bùliǎo tā.

  Wǒ chángcháng zìwèn, wǒ zhème xǐhuan tā, zhème zàihū tā, zhème zhùyì dào tā, tā shòushāng de shíhou wǒ xīnlǐ hěn tòng, tā kāixīn de shíhou wǒ yě kāixīn, tā wéixiào de shíhou suīrán zhǐshì kànguò píngmù, dànshì wǒ yě bù jué xiào yīgè. Zhè zhǒng gǎnjué, shìfǒu shì ài shàng yīgèrén de gǎnjué? Tā ràng wǒ yuànyì péizhe tā, yuànyì wèile tā shēngsǐ bùcí, huán yuànyì xuéhuì tā de yǔyán.

  Wǒ zhōngyú yě míngbái, wǒ duì tā gè gǎnqíng jiùshì yī wèi fěnsī duì zìjǐ xǐhuan de ài dòu de gǎnqíng. Cóng nàgè shíhou wǒ juédìng kāishǐ zhuīxīng, zhuī wǒ de ǒuxiàng “yì yáng qiān xǐ”. Wǒ cānjiā tā de fěnsī tuán jiào “qiān zhǐ hè”. Měitiān dū shàng wéibó kàn kàn tā de xìnxī, cānjiā tóupiào, cānjiā yuènán qiān zhǐ hè de huódòng… Dào xiànzài shì yī nián bànle.

  Yī nián bàn, shíjiān yě bù duǎn, dàn yě bù cháng. Yī nián bàn, wǒ xuéhuìle hǎoduō dōngxi. Yī nián bàn ràng wǒ biàn chéng wǒ cóngqián bù yīyàng de rén. Yī nián bàn ràng wǒ rènshile hǎoduō péngyǒu, yī nián bàn ràng wǒ zhīdào zhuīxīng qíshí zhème yǒuyìsi de shì er.

  Wǒ xiànzài de mèngxiǎng shì xīwàng yǒu yītiān wǒ kěyǐ lái zhōngguó, zhàn zài tā de qiánmiàn, duì tā dàshēng shuō:“Yì yáng qiān xǐ, jiejie xǐhuan nǐ, zài zhège shìjiè shàng nàme duō rén, néng rènshi nǐ jiejie yǒngyuǎn bù huì hòuhuǐ! Yīxīnyīyì, yì yáng qiān xǐ”.

  Duì, yīxīnyīyì, yì yáng qiān xǐ! Zhè shì wǒ zuì xǐhuan de kǒuhào.

  Yì yáng qiān xǐ, wǒ yuànyì péizhe nǐ yībèizi. Qiān zhǐ hèmen yuànyì péi nǐ qù dào tiānyáhǎijiǎo.

  Shàngmiàn jiùshì wǒ de zhuīxīng zhī lù, yěxǔ měi gè rén dōu yǒu zìjǐ de ǒuxiàng, kěnéng shì nǐmen jiārén, huòzhě yī wèi qítā de míngxīng… Nà nǐmen de zhuīxīng zhī lù shì zěnme yàng ne? Lái zhèlǐ yīqǐ fēnxiǎng ba. Dàjiā dōu fēicháng qídài ó!(^_^)

  CON ĐƯỜNG THEO ĐUỔI THẦN TƯỢNG CỦA TÔI

  Chào mọi người! Mình tên là Dương Xuân Mai, mình năm nay 21 tuổi, mình đến từ Đồng Nai – Việt Nam.

  Hôm nay mình muốn cùng mọi người chia sẻ “Con đường theo đuổi thần tượng” của mình.

  “Theo đuổi thần tượng” trước đây đối với khái niệm này rất mơ hồ. Vì mình trước đây không đặc biệt thích một ngôi sao nào cả. Cho nên đối với vấn đề theo đuổi thần tượng này, mình cảm thấy trông thật ngốc.

  Cho đến tháng 5 năm ngoái (2015), lần đầu tiên mình nhìn thấy “em ấy”, mình đã bất tri bất giác mà yêu thích “em ấy” rồi. Nói đến điều này, vẫn là nên cảm ơn bạn của mình, bởi vì nhờ cậu ấy mà mình mới biết đến thần tượng của mình hiện tại.

  Mình vẫn còn nhớ như in ngày 10 tháng 5 năm ngoái (2015), bạn mình giới thiệu với mình một bài hát, cậu ấy nói:  “Nghe nói là bà thích nghe nhạc Trung Quốc lắm phải không? Vậy bà có nghe qua bài Bảo Bối chưa? Nếu chưa nghe thì thử nghe đi, hay lắm”. Nghe lời cậu ấy, mình lên mạng tra “Bài hát Bảo Bối”. Sau đó mình đã nhìn thấy một soái ca, nói thế nào nhỉ, chinh 1a2 mình cảm thấy “em ấy” thiệt là dễ thương luôn, bên dưới còn có tên của “em ấy” “Dịch Dương Thiên Tỉ”. Wa sai, cái tên này cũng quá là lạ đi, sau đó mình bắt đầu nghe nhạc.

  Từ từ nghe nhạc, mình phát hiện giọng hát  của em ấy thật ấm áp, có từ tính nữa Càng nghe càng thích, mình còn phát hiện khi em ấy cười, còn lộ ra hai cái xoáy lê, màu mắt của em là màu hổ phách. Ôi trời ơi, lúc đó mình như là  bị say vậy, la hét điên cuồng, chị mình ngồi kế bên la mình một trận: “Mày ồn ào cái gì? Chỉ là một thằng nhóc thôi mà, có cái gì đặc biệt đâu? Mày la hét cái gì? Có tin tao đánh cho một trận không?”. Sau đó mình nói với chị mình: “Ai yo, người ta chỉ là có chút kích động thôi mà, sao mà chị dữ thế”. Ai ya, mình lại lạc đề rồi, xin lỗi ngại quá.

  Đúng vậy, kể từ khoảnh khắc ấy, mình bắt đầu yêu thích Dịch Dương Thiên Tỉ, sau đó mình từng bước từng bước dõi theo em ấy. Mình tạo ra một địa chỉ Weibo, bắt đầu tự  mày mò học tiếng Trung, mình muốn hiểu được tiếng nói của em ấy, muốn cover những bài mà em ấy đã hát, muốn biết được mỗi ngày em ấy làm những công việc gì…

  Càng dõi theo em ấy mình càng phát hiện ra em ấy thật tài năng, em ấy biết hát, biết nhảy, biết viết thư pháp, biết thổi hồ lô ti… Mặc dù tài năng như thế, nhưng em ấy lại không hề kiêu ngạo. Khí chất trên người em ấy tỏa ra, không phải ai củng có được. Em ấy còn rất biết lễ nghĩa, đối với mỗi một thầy cô, mỗi vị tiền bối em ấy đều rất tôn kính…

  Thế đấy, tất cả mọi thứ thuộc về em ấy đều khiến mình bội phục. Mình lớn như thế này rồi nhưng lại không thể so với em ấy được.

  Mình vẫn luôn tự hỏi, mình yêu thích em ấy đến vậy, quan tâm đến em ấy như vậy, để ý đến em ấy như thế, lúc em ấy bị thương tim mình cũng sẽ nhói; lúc em ấy vui vẻ, mình cũng vui vẻ theo; khi em ấy nở nụ cười cho dù chỉ là xem qua cái màn hình máy tính thôi, mình cũng bất giác mà cười theo. Cảm giác này liệu có phải là cảm giác yêu thương một người? Cảm giác ấy khiến mình nguyện ý bên cạnh em ấy; nguyện ý vì em ấy mà sống chết không từ; còn nguyện ý học cả tiếng nói của em ấy nữa.

  Mình cuối cùng cũng hiểu ra, cảm tình này chính là cảm tính của một fan đối với idol của bản thân. Kể từ đó mình quyết định bắt đầu theo đuổi minh tinh, theo đuổi thần tượng của mình “Dịch Dương Thiên Tỉ”. Mình tham gia vào đoàn fans “Thiên Chỉ Hạc” của em ấy. Mỗi ngày đều lên Weibo xem tin tức về em ấy, tham gia vote các bảng xếp hạng, tham gia các hoạt động của Thiên Chỉ Hạc ở Việt Nam…đến nay cũng được 1,5 năm rồi.

  1,5 năm, thời gian cũng không phải là ít, nhưng cũng không là quá nhiều. 1,5 năm mình đã học được rất nhiều điều. 1,5 năm mình đã không còn laa2 mình của trước kia nữa. 1,5 năm mình đã làm quen được thêm rất nhiều bạn. 1,5 năm đã cho mình thấy được thật ra theo đuổi thần được là chuyện rất thú vị.

  Ước mơ hiện tại của mình là hi vọng một ngày nào đó có thể đến Trung Quốc, đứng trước mặt em ấy, nói thật lớn: “Dịch Dương Thiên Tỉ, chị thích em, trên thế giới này nhiều người như vậy, được biết đến em chị mãi mãi không bao giờ hối hận! Một lòng một dạ, Dịch Dương Thiên Tĩ”.

  Đúng vậy, “Một lòng một dạ, Dịch Dương Thiên Tỉ” đây chính là khẩu hiệu mà mình yêu thích nhất.

  Dịch Dương Thiên Tỉ, chị nguyện ý ở bên em cả đời. Thiên Chỉ Hạc nguyện ý cùng em đi đến chân trời góc bể.

  Trên đây chính là con đường theo đuổi thần tượng của mình, có lẽ mỗi người đều có thần tượng của riêng mình, có thể là người nhà hoặc là một vị minh tinh nào khác… vậy con đường theo đuổi thần tượng của các bạn như thế nào? Đến đây cùng nhau chia sẻ nào, mọi người đều vô cùng mong đợi đấy (^_^).

  Ps: Vì mình tự học tiếng nên cũng khó mà tránh khỏi những sai sót, mong mọi người góp ý nhé. Cảm ơn mọi người!


  Nhóm biên tập viên

  Bài viết
  Viết bởi
  bài văn tiếng Trung

  Biên tập
  Editing
  up lên website

  Bài dịch
  Dịch thuật
  dịch tiếng Việt