GT Hội thoại tiếng Hoa thông dụng – Tập 02 – Bài 08 – 承诺:保证让您满意 – Chéngnuò: Bǎozhèng ràng nín mǎnyì – Hứa hẹn: Bảo đảm khiến ông hài lòng

  0
  546

  Xem danh sách các bài khác


  第08课 – 承诺:保证让您满意


  课文01 - Bài khoá 01


  课文一

  A:您好。要买车吗,看看这种车怎么样?

  B:这种车外观还不错,什么牌子的?

  A:中国第一汽车集团公司生产的红旗,国产第一品牌。

  B:就是不知道性能怎么样?

  A:保证让您满意。买我们的车您就是买了舒适,买了放心。

  B:真的吗?

  A:那当然了。您看,漂亮的外观设计,航天座椅,自动化操作系统,一切以人为本。

  B:质量有保证吗?

  A:这个您尽管放心,本车采用世界上最先进的发动机,能源消耗少,无污染,符合欧洲A级排放标准,这里有详细的介绍,您可以看一看。

  B:嗯,这上面说的是挺好的,我还想了解一下售后服务的情况。

  A:这个您就更不必担心了,我们的车是由中国人民保险公司承担保险的,凡是因质量引起的问题,我们公司都负完全责任。

  B:其它方面的服务呢?

  A:我们在全国各地都有顾客服务中心,不管您遇到什么问题,只要一个电话,我们的服务人员很快就会到达现场。

  B:那好吧,让我考虑一下。

  A:这是我们的产品说明还有销售电话,如果需要,我们随时为您服务。

  B:好吧,到时候我会和你们联系的。


  Pin yin bài khoá 01


   Kèwén yī

  A: Nín hǎo. Yāo mǎi chē ma, kàn kàn zhè zhǒng chē zěnme yàng?

  B: Zhè zhǒng chē wàiguān hái bùcuò, shénme páizi de?

  A: Zhōngguó dì yī qìchē jítuán gōngsī shēngchǎn de hóngqí, guóchǎn dì yī pǐnpái.

  B: Jiùshì bù zhīdào xìngnéng zěnme yàng?

  A: Bǎozhèng ràng nín mǎnyì. Mǎi wǒmen de chē nín jiùshì mǎile shūshì, mǎile fàngxīn.

  B: Zhēn de ma?

  A: Nà dāngránle. Nín kàn, piàoliang de wàiguān shèjì, hángtiān zuò yǐ, zìdònghuà cāozuò xìtǒng, yīqiè yǐrénwéiběn.

  B: Zhìliàng yǒu bǎozhèng ma?

  A: Zhège nín jǐnguǎn fàngxīn, běn chē cǎiyòng shìjiè shàng zuì xiānjìn de fādòngjī, néngyuán xiāohào shǎo, wú wūrǎn, fúhé ōuzhōu A jí páifàng biāozhǔn, zhèli yǒu xiángxì de jièshào, nín kěyǐ kàn yī kàn.

  B: Èn, zhè shàngmiàn shuō de shì tǐng hǎo de, wǒ hái xiǎng liǎojiě yīxià shòuhòu fúwù de qíngkuàng.

  A: Zhège nín jiù gèng bùbì dānxīnle, wǒmen de chē shì yóu zhōngguó rénmíng bǎoxiǎn gōngsī chéngdān bǎoxiǎn de, fánshì yīn zhìliàng yǐnqǐ de wèntí, wǒmen gōngsī dōu fù wánquán zérèn.

  B: Qítā fāngmiàn de fúwù ne?

  A: Wǒmen zài quánguó gèdì dōu yǒu gùkè fúwù zhōngxīn, bùguǎn nín yù dào shénme wèntí, zhǐyào yīgè diànhuà, wǒmen de fúwù rényuán hěn kuài jiù huì dàodá xiànchǎng.

  B: Nà hǎo ba, ràng wǒ kǎolǜ yīxià.

  A: Zhè shì wǒmen de chǎnpǐn shuōmíng hái yǒu xiāoshòu diànhuà, rúguǒ xūyào, wǒmen suíshí wèi nín fúwù.

  B: Hǎo ba, dào shíhòu wǒ huì hé nǐmen liánxì de.


  课文02 - Bài khoá 02


  课文二

  女:今晚的月亮真圆啊。

  男:是啊,还记得我们第一次约会吗?也是这样一个月圆的夜晚。

  女:怎么会忘记?那个晚上我第一次失眠。

  男:我们分开后,我也是一个晚上没睡好觉。

  女:明天你就要出国了,你这一走,至少一年时间我们不能见面,真是太漫长了。

  男:傻瓜,现在科技那么发达,怎么会见不了面呢?我不是在你的电脑上装了个摄像头?就是为了我能天天见到你。我一到法国也买一个摄像头,你不也可以看见我了吗?到时候我们天天网上聊天。

  女:就怕到时候你忙着谈生意,早把聊天的事忘了。

  男:我答应过你的事,什么时候食言过?哪怕再忙,我也会坚持每天至少和你聊十五分钟。

  女:真的?

  男:说到做到。

  女:别人都说法国女郎漂亮,浪漫,热情,只怕你招架不住。

  男:放心吧,除了你我不会喜欢上别人的。在别人面前,我只是一根安全火柴 – 划不着的。等我一年,明年我们结婚,好吗?

  女:除了你,我还能嫁给谁呀?


  Pinyin bài khoá 02


  Kèwén èr

  Nǚ: Jīn wǎn de yuèliàng zhēn yuán a.

  Nán: Shì a, hái jìdé wǒmen dì yī cì yuēhuì ma? Yěshì zhèyàng yīgè yuè yuán de yèwǎn.

  Nǚ: Zěnme huì wàngjì? Nàgè wǎnshàng wǒ dì yī cì shīmián.

  Nán: Wǒmen fēnkāi hòu, wǒ yěshì yīgè wǎnshàng méi shuì hǎo jiāo.

  Nǚ: Míngtiān nǐ jiù yào chūguóle, nǐ zhè yī zǒu, zhìshǎo yī nián shíjiān wǒmen bùnéng jiànmiàn, zhēnshi tài màncháng le.

  Nán: Shǎguā, xiànzài kējì nàme fādá, zěnme huìjiàn bùliǎo miàn ne? Wǒ bùshì zài nǐ de diànnǎo shàng zhuāngle gè shèxiàngtóu? Jiùshì wèile wǒ néng tiāntiān jiàn dào nǐ. Wǒ yī dào fǎguó yě mǎi yīgè shèxiàngtóu, nǐ bù yě kěyǐ kànjiàn wǒle ma? Dào shíhòu wǒmen tiāntiān wǎngshàng liáotiān.

  Nǚ: Jiù pà dào shíhòu nǐ mángzhe tán shēngyì, zǎo bǎ liáotiān de shì wàng le.

  Nán: Wǒ dāyìng guò nǐ de shì, shénme shíhòu shíyán guò? Nǎpà zài máng, wǒ yě huì jiānchí měitiān zhìshǎo hé nǐ liáo shíwǔ fēnzhōng.

  Nǚ: Zhēn de?

  Nán: Shuō dào zuò dào.

  Nǚ: Biérén dōu shuō fǎguó nǚláng piàoliang, làngmàn, rèqíng, zhǐ pà nǐ zhāo jiàbùzhù.

  Nán: Fàngxīn ba, chúle nǐ wǒ bù huì xǐhuān shàng biérén de. Zài biérén miànqián, wǒ zhǐshì yī gēn ānquán huǒchái – huá bùzháo de. Děng wǒ yī nián, míngnián wǒmen jiéhūn, hǎo ma?

  Nǚ: Chúle nǐ, wǒ hái néng jià gěi shuí ya?


  Nhóm biên tập viên

  Soạn file
  Typing
  gõ thành file
  • nhan
  • Ha Geum
  Biên tập
  Editing
  up lên website
  • nguyen viet dung
  • Dũng Cá Xinh
  Chỉnh sửa
  Reviewing
  rà soát, chỉnh sửa
  • nhan
  • Ha Geum

  Xem danh sách các bài khác