GT Hội thoại tiếng Hoa thông dụng – Tập 02 – Bài 04 – 强调:别说你了,就是我们班的班主任都感到奇怪 – Qiángdiào: Bié shuō nǐle, jiùshì wǒmen bān de bānzhǔrèn dōu gǎndào qíguài – Nhấn mạnh: Đừng nói riêng bạn, ngay cả thầy chủ nhiệm lớp bọn mình cũng lấy làm ngạc nhiên

  0
  545

  Xem danh sách các bài khác


  第04课 – 强调:别说你了,就是我们班的班主任都感到奇怪


  课文01 - Bài khoá 01


  课文一

  A:万万没想到今天的演讲比赛麦克得了第一名。

  B:别说你了,就是我们班的班主任都感到奇怪,说麦克简直像变了一个人。

  A:像他那种慢性子的人,平时大大咧咧的,一副满不在乎的样子,真想不到竟然会这么认真。

  B:其实也没有什么奇怪的,为了这次演讲比赛,他特意花了两个星期的时间来准备呢。

  A:他这个人,遇到正经事还真行。

  B:你以为他会这么自觉吗?是他女朋友给他的压力。

  A:我说呢,他女朋友给了他什么压力呀?

  B:当然是最厉害的那招啦,他女朋友说,如果他再不争气的话就跟他分手。

  A:那可要了麦克的命了,他最感到自豪的就是找了个如花似玉的女朋友。

  B:可不是吗,这两个星期他别提多认真了,每天天刚亮就起床到校园里去练习,还专门请了家教辅导他。

  A:看来这人哪,还真需要有压力。

  B:那是,有压力才有动力嘛。


  Pin yin bài khoá 01


  Kèwén yī

  A: Wàn wàn méi xiǎngdào jīntiān de yǎnjiǎng bǐsài màikè déle dì yī míng.

  B: Bié shuō nǐle, jiùshì wǒmen bān de bānzhǔrèn dōu gǎndào qíguài, shuō màikè jiǎnzhí xiàng biànle yīgè rén.

  A: Xiàng tā nà zhǒng mànxìngzi de rén, píngshí dàdaliēliē de, yī fù mǎnbùzàihū de yàngzi, zhēn xiǎngbùdào jìngrán huì zhème rènzhēn.

  B: Qíshí yě méiyǒu shénme qíguài de, wèile zhè cì yǎnjiǎng bǐsài, tā tèyì huāle liǎng gè xīngqī de shíjiān lái zhǔnbèi ne.

  A: Tā zhège rén, yù dào zhèngjīng shì hái zhēnxíng.

  B: Nǐ yǐwéi tā huì zhème zìjué ma? Shì tā nǚ péngyǒu gěi tā de yālì.

  A: Wǒ shuō ne, tā nǚ péngyǒu gěile tā shénme yālì ya?

  B: Dāngrán shì zuì lìhài de nà zhāo la, tā nǚ péngyǒu shuō, rúguǒ tā zàibu zhēngqì dehuà jiù gēn tā fēnshǒu.

  A: Nà kě yàole màikè de mìng le, tā zuì gǎndào zìháo de jiùshì zhǎole gè rúhuā sì yù de nǚ péngyǒu.

  B: Kě bùshì ma, zhè liǎng gè xīngqī tā biétí duō rènzhēn le, měitiān tiān gāng liàng jiù qǐchuáng dào xiàoyuán lǐ qù liànxí, hái zhuānmén qǐngle jiājiào fǔdǎo tā.

  A: Kàn lái zhè rén nǎ, hái zhēn xūyào yǒu yālì.

  B: Nà shì, yǒu yālì cái yǒu dònglì ma.


  课文02 - Bài khoá 02


  课文二

  A:计算机病毒真是越来越厉害了,昨天我的电脑又感染病毒了,现在一开机就死机,还不知道文件有没有被破坏。

  B:我一而再,再而三地告诉你要用正版杀毒软件,你就是不听,非用盗版的不可,怎么样?现在知道厉害了吧?

  A:我不是不知道用正版的好处,我这不是想省几个钱嘛。

  B:我说你呀,真是傻得不能再傻了,花那么多钱买这么好的电脑,买一套正版杀毒软件倒是考虑了又考虑,你是买得起马配不起鞍是不是?

  A:说起来也有点儿怪小王,是他不让我买的。他说买正版的根本没必要,有些病毒,尤其是那些新病毒,正版的有时也发现不了。网上有那么多杀毒软件可以用,何必再花钱买正版的呢?

  B:做事情关键是要有自己的判断,傻小王那种人的话你也去听,怎么能不吃亏呢?

  A:咳,都是盗版惹的祸,以后再也不用盗版的东西了。不过现在埋怨也没用,还是想想我现在该怎么办吧。

  B:还能怎么办?去买正版杀毒软件回来杀毒呗。


  Pinyin bài khoá 02


  Kèwén èr

  A: Jìsuànjī bìngdú zhēnshi yuè lái yuè lìhài le, zuótiān wǒ de diànnǎo yòu gǎnrǎn bìngdúle, xiànzài yī kāijī jiù sǐjī, hái bù zhīdào wénjiàn yǒu méiyǒu bèi pòhuài.

  B: Wǒ yī ér zài, zài ér sān de gàosù nǐ yào yòng zhèngbǎn shādú ruǎnjiàn, nǐ jiùshì bù tīng, fēi yòng dàobǎn de bùkě, zěnme yàng? Xiànzài zhīdào lìhài le ba?

  A: Wǒ bùshì bù zhīdào yòng zhèngbǎn de hǎochù, wǒ zhè bùshì xiǎng shěng jǐ gè qián ma.

  B: Wǒ shuō nǐ ya, zhēnshi shǎ dé bùnéng zài shǎle, huā nàme duō qián mǎi zhème hǎo de diànnǎo, mǎi yī tào zhèngbǎn shādú ruǎnjiàn dǎoshì kǎolǜ le yòu kǎolǜ, nǐ shì mǎi dé qǐ mǎ pèi bù qǐ ān shì bùshì?

  A: Shuō qǐlái yě yǒudiǎnr guài Xiǎowáng, shì tā bù ràng wǒ mǎi de. Tā shuō mǎi zhèngbǎn de gēnběn méi bìyào, yǒuxiē bìngdú, yóuqí shì nàxiē xīn bìngdú, zhèngbǎn de yǒushí yě fāxiàn bùliǎo. Wǎngshàng yǒu nàme duō shādú ruǎnjiàn kěyǐ yòng, hébì zài huā qián mǎi zhèngbǎn de ne?

  B: Zuò shìqíng guānjiàn shì yào yǒu zìjǐ de pànduàn, shǎ Xiǎowáng nà zhǒng rén dehuà nǐ yě qù tīng, zěnme néng bù chīkuī ne?

  A: Hāi, dōu shì dàobǎn rě de huò, yǐhòu zài yě bùyòng dàobǎn de dōngxī le. Bùguò xiànzài mányuàn yě méi yòng, háishì xiǎng xiǎng wǒ xiànzài gāi zěnme bàn ba.

  B: Hái néng zěnme bàn? Qù mǎi zhèngbǎn shādú ruǎnjiàn huílái shādú bei.


  Nhóm biên tập viên

  Soạn file
  Typing
  gõ thành file
  • nhan
  • Ha Geum
  Biên tập
  Editing
  up lên website
  • nguyen viet dung
  • Dũng Cá Xinh
  Chỉnh sửa
  Reviewing
  rà soát, chỉnh sửa
  • nhan
  • Ha Geum

  Xem danh sách các bài khác