Đánh giá bài viết

http://english.cntv.cn/program/learnchinese/20100803/100891.shtml
Nguồn


成长汉语 – Bài 035

兰兰:噢,对了,对了,有一首歌特别好听,叫….叫Nobody,你听过吗?(Lán lán: Ō, duìle, duìle, yǒuyī shǒu gē tèbié hǎotīng, jiào…. Jiào Nobody, nǐ tīngguò ma)
Lan Lan: À, đúng rồi, đúng rồi, có một bài hát rất hay, tên là Nobody, bạn đã nghe chưa?
小明:Nobody?没听过。谁唱的? (Xiǎomíng:Nobody? Méi tīngguò. Shuí chàng de)
Tiểu Minh: Nobody? Chưa nghe. Là ai hát?
兰兰:你肯定听过,我把音乐放出来你就知道了。(Lán lán: Nǐ kěndìng tīngguò, wǒ bǎ yīnyuè fàng chūlái nǐ jiù zhīdàole)
Lan Lan: Mình chắc chắn bạn đã nghe rồi, mình mở bài hát đó là bạn biết ngay.
小明:噢,这首歌啊,听过听过。“I want nobody,nobody,but you.”最近这首nobody特别流行。(Xiǎomíng: Ō, zhè shǒu gē a, tīngguò tīngguò.“I want nobody,nobody,but you.” Zuìjìn zhè shǒu nobody tèbié liúxíng)
Tiểu Minh: À, bài hát này, nghe rồi nghe rồi. “I want nobody, nobody, but you.” Gần đây bài Nobody này rất thịnh hành.
兰兰:是啊,我们女生都特别喜欢这首歌。(Lán lán: Shì a, wǒmen nǚshēng dōu tèbié xǐhuān zhè shǒu gē)
Lan Lan: Đúng đó, mấy đứa con gái bọn mình rất thích bài này.
小明:对了,兰兰你是谁的“粉丝”啊? (Xiǎomíng: Duìle, lán lán nǐ shì shuí de “fěnsī” a)
Tiểu Minh: Đúng rồi, Lan Lan bạn là fan của ai?
兰兰:嗯,我最爱听“SHE”的歌。她们出了新专辑,咱们听听吧。你挑一首? (Lán lán: Ń, wǒ zuì ài tīng “SHE” de gē. Tāmen chūle xīn zhuānjí, zánmen tīng tīng ba. Nǐ tiāo yī shǒu)
Lan Lan: À, mình thích nghe nhất là bài hát của SHE. Họ vừa phát hành CD mới, tụi mình nghe thử nha. Bạn chọn bài nào?
小明:这么多新歌,我都不知道听哪首才好。(Xiǎomíng: Zhème duō xīngē, wǒ dū bù zhīdào tīng nǎ shǒu cái hǎo)
Tiểu Minh: Nhiều bài mới như vậy à, mình cũng chẳng biết nghe bài nào thì hay.
兰兰: 我看看,我最喜欢听这首。(Lán lán: Wǒ kàn kàn, wǒ zuì xǐhuān tīng zhè shǒu)
Lan Lan: Để mình xem, mình thích bài này nhất.
小明:哎呀,这也就你们女孩儿喜欢听,我可不喜欢。(Xiǎomíng: Āiyā, zhè yě jiù nǐmen nǚhái ér xǐhuān tīng, wǒ kěbù xǐhuān)
Tiểu Minh: Ây da, đây cũng là bọn con gái mấy bạn thích nghe, mình không thích.
兰兰:哼,小明,无论你喜不喜欢,我都是她们的粉丝。(Lán lán: Hēng, xiǎomíng, wúlùn nǐ xǐ bù xǐhuān, wǒ dū shì tāmen de fěnsī)
Lan Lan: Ấy, Tiểu Minh, cho dù bạn thích hay không, mình cũng là fan của bọn họ.
小明:好好好,你做你的“铁杆粉丝”吧,我去打球喽。(Xiǎomíng: Hǎohǎo hǎo, nǐ zuò nǐ de “tiěgǎn fěnsī” ba, wǒ qù dǎqiú lóu)
Tiểu Minh: Được, được, được, bạn cứ làm fan trung thành của bạn đi, mình đi chơi bóng đây.
兰兰:哎,小明,你回来。好吧好吧,我不听了。你喜欢听谁的歌? (Lán lán: Āi, xiǎomíng, nǐ huílái. Hǎo ba hǎo ba, wǒ bù tīngle. Nǐ xǐhuān tīng shuí de gē)
Lan Lan: Ấy, Tiểu Minh, bạn quay lại. Được rồi, được rồi, mình không nghe nữa. Bạn thích nhạc của ai?
小明:我觉得Michael Jackson的歌最好听。(Xiǎomíng: Wǒ juédé Michael Jackson de gē zuì hǎo tīng)
Tiểu Minh: Mình thấy nhạc của Micheal Jackson là hay nhất.
兰兰:Michael Jackson?他的歌好老啊。(Lán lán:Michael Jackson? Tā de gē hǎo lǎo a)
Lan Lan: Micheal Jackson? Bài hát của ổng xưa quá rồi.
小明:哎呀,什么“老”,那叫“经典”。我最喜欢那首“Heal the world” 。(Xiǎomíng: Āiyā, shénme “lǎo”, nà jiào “jīngdiǎn”. Wǒ zuì xǐhuān nà shǒu “Heal the world”)
Tiểu Minh: Ây da, cái gì mà xưa, gọi là kinh điển. Mình thích nhất là bài “Heal the world”.
兰兰:噢,我想起来了。上次联欢会,你表演的就是这首“Heal the world”吧。(Lán lán: Ō, wǒ xiǎng qǐláile. Shàng cì liánhuān huì, nǐ biǎoyǎn de jiùshì zhè shǒu “Heal the world” ba)
Lan Lan: À, mình nhớ ra rồi. Lần trước trong buổi liên hoan, bài bạn biểu diễn chính là bài “Heal the world” chứ gì.
小明:没错。(Xiǎomíng: Méi cuò)
Tiểu Minh: Đúng rồi.
兰兰:Michael Jackson还有什么好听的歌吗? (Lán lán:Michael Jackson hái yǒu shé me hǎotīng de gē ma)
Lan Lan: Micheal Jackson còn bài nào hay nữa không?
小明:那可太多啦。“They don’t really care about us”你听过吗? (Xiǎomíng: Nà kě tài duō la.“They don’t really care about us” nǐ tīngguò ma)
Tiểu Minh: Cái đó thì nhiều lắm. “They don’t really care about us” bạn nghe chưa?
兰兰:我没听过。(Lán lán: Wǒ méi tīngguò)
Lan Lan: Mình chưa nghe.
小明:这里就有,我放给你听。(Xiǎomíng: Zhèlǐ jiù yǒu, wǒ fàng gěi nǐ tīng)
Tiểu Minh: Trong đây chắc có, mình mở cho bạn nghe.
兰兰:好啊好啊。(Lán lán: Hǎo a hǎo a)
Lan Lan: Được đó, được đó.

Xem danh sách 99 bài khác của giáo trình

Các Biên Tập Viên Đóng Góp Dự Án

My Ngọc
Kiều Oanh
Kiều An
Dũng Cá Xinh

Content Protection by DMCA.com