Đánh giá bài viết

http://english.cntv.cn/program/learnchinese/20100803/100891.shtml
Nguồn


成长汉语 – Bài 007

小明:Mike,现在几点?(Xiǎomíng:Mike, xiànzài jǐ diǎn?)
Tiểu Minh: Mike, bây giờ mấy giờ vậy?
MIKE:现在…..呃…..7点。(MIKE: Xiànzài….. È…..7 Diǎn.)
Mike: Bây giờ. . . à. . . 7 giờ.
小明:啊,都7点了?!(Xiǎomíng: A, dōu 7 diǎnle?!)
Tiểu Minh: Hả, đã 7 giờ rồi à? !
小明:妈妈,咱们什么时候吃饭啊?都几点啦!(Xiǎomíng: Māmā, zánmen shénme shíhòu chīfàn a? Dōu jǐ diǎn la!)
Tiểu Minh: Mẹ ơi, chúng ta khi nào ăn cơm vậy? Đã mấy giờ rồi kìa.
小明妈:啊,7点吧?(Xiǎomíng mā: A,7 diǎn ba?)
Mẹ của Tiểu Minh: Hả, mới 7 giờ mà?
小明:7点?都8点了!(Xiǎomíng:7 Diǎn? Dōu 8 diǎnle!)
Tiểu Minh: 7 giờ? Đã 8 giờ rồi kìa!
小明妈:啊? 8点了?你们再等一会儿。(Xiǎomíng mā: A? 8 Diǎnle? Nǐmen zài děng yīhuǐ’er.)
Mẹ của Tiểu Minh: Hả? 8 giờ rồi sao? Các con đợi chút nhé.
小明妈:今天…… (Xiǎomíng mā: Jīntiān……)
Mẹ của Tiểu Minh: Hôm nay . . .
小明妈:你们啊! (Xiǎomíng mā: Nǐmen a!)
Mẹ của Tiểu Minh: Hai đứa nha!

Xiao Ming: MIKE,what time is it now?

MIKE: Now…..Uh…..it’s seven o’clock.

Xiao Ming: What, it’s seven already?!

Xiao Ming: Mom,when do we eat?Look at the time!

Xiao Ming’s mother: Um, 7’o clock?

Xiao Ming: 7’o clock?It’s 8 o’clock!

Xiao Ming’s mother: Oh, it’s 8 o’clock?

Xiao Ming’s mother: Today……

Xiao Ming’s mother: You kids!

Xem danh sách 99 bài khác của giáo trình

Các Biên Tập Viên Đóng Góp Dự Án

My Ngọc
Kiều Oanh
Kiều An
Dũng Cá Xinh

 

Content Protection by DMCA.com