Flash: Tập nhân các số trong tiếng Trung

0
74
Đánh giá bài viết


Xem Flash


[topswf swf=’http://hua.umf.maine.edu/Chinese/games/numbers/chinese/2x.swf’ width=’530′ height=’500′]


[topswf swf=’http://hua.umf.maine.edu/Chinese/games/numbers/chinese/3x.swf’ width=’530′ height=’500′]


[topswf swf=’http://hua.umf.maine.edu/Chinese/games/numbers/chinese/4x.swf’ width=’530′ height=’500′]


[topswf swf=’http://hua.umf.maine.edu/Chinese/games/numbers/chinese/5x.swf’ width=’530′ height=’500′]


[topswf swf=’http://hua.umf.maine.edu/Chinese/games/numbers/chinese/6x.swf’ width=’530′ height=’500′]


[topswf swf=’http://hua.umf.maine.edu/Chinese/games/numbers/chinese/7x.swf’ width=’530′ height=’500′]


[topswf swf=’http://hua.umf.maine.edu/Chinese/games/numbers/chinese/8x.swf’ width=’530′ height=’500′]


[topswf swf=’http://hua.umf.maine.edu/Chinese/games/numbers/chinese/9x.swf’ width=’530′ height=’500′]


[topswf swf=’http://hua.umf.maine.edu/Chinese/games/numbers/chinese/bytwos.swf’ width=’530′ height=’500′]


[topswf swf=’http://hua.umf.maine.edu/Chinese/games/numbers/chinese/bythrees.swf’ width=’530′ height=’500′]


[topswf swf=’http://hua.umf.maine.edu/Chinese/games/numbers/chinese/geo.swf’ width=’530′ height=’500′]


[topswf swf=’http://hua.umf.maine.edu/Chinese/games/numbers/chinese/100plus.swf’ width=’530′ height=’500′]

 

 

Content Protection by DMCA.com