GT Hội thoại tiếng Hoa thông dụng – Tập 01 – Hội thoại 01 – 城市印象 – Chéngshì yìnxiàng – Ấn tượng thành phố

  0
  611

  Xem danh sách các bài khác


  Hội thoại 1 – 城市印象


   

  课文01 - Bài khoá 01


  课文一

  大林:非常感谢广州的观众朋友今天来看我们的演出!

  小山:在此我们深表谢意!咦,怎么才来两天,你就发福了?

  大林:托广州人民的福,我在这里可是大饱“口”福了!

  小山:看来“吃在广州”,果然名不虚传!

  大林:可不是,这两天的“三茶两饭一夜宵”,让我从早吃到晚,能不胖嘛!

  小山:可是人家广州人可不胖!

  大林:这倒怪了,哪天我得研究研究有什么保持体形的奥秘!


  Pin yin bài khoá 01

  Kèwén yī

  Dàlín: Fēicháng gǎnxiè guǎngzhōu de guānzhòng péngyǒu jīntiān lái kàn wǒmen de yǎnchū!

  Xiǎoshān: Zài cǐ wǒmen shēn biǎo xièyì! Yí, zěnme cái lái liǎng tiān, nǐ jiù fāfú le?

  Dàlín: Tuō guǎngzhōu rénmín de fú, wǒ zài zhèlǐ kěshì dà bǎo “kǒu” fúle!

  Xiǎoshān: Kàn lái “chī zài guǎngzhōu”, guǒrán míngbùxūchuán!

  Dàlín: Kěbùshì, zhè liǎng tiān de “sān chá liǎng fàn yī yèxiāo”, ràng wǒ cóng zǎo chī dào wǎn, néng bù pàng ma!

  Xiǎoshān: Kěshì rénjiā guǎngzhōu rén kě bù pàng!

  Dàlín: Zhè dào guàile, nǎ tiān wǒ děi yánjiū yánjiū yǒu shénme bǎochí tǐxíng de àomì!

   

  课文02 - Bài khoá 02


  课文二

  小山:大林,我问你,你在中国留学两年了,对中国有什么印象?

  大林:我找就总结过了,四个字“大- 不相同”!

  小山:怎么讲?

  大林:中国太大了,而且每个地方都“不一样”,就叫“大- 不相同”。

  小山:敢情你是这样解释的呀!不过我和你有同感,比如说:今天早上,服务员问我吃什么,我说:“吃米!”她们却哈哈大笑。

  大林:为什么?

  小山:看来你也不知道。我们在北方,大家常常把“米饭”叫做“米”,而南方人把“米饭”叫做“饭”,“米”指的是“没有做熟的大米”。所以她们才会笑我!

  大林:那应该怎么回答?

  小山:你要说“吃饭”。

  大林:怪了,吃 – 饭 – ?那她怎么知道我吃什么饭呢?看来我得研究研究?


  Pin yin bài khoá 02


  Kèwén èr

  Xiǎoshān: Dàlín, wǒ wèn nǐ, nǐ zài zhōngguó liúxué liǎng nián le, duì zhōngguó yǒu shénme yìnxiàng?

  Dàlín: Wǒ zhǎo jiù zǒngjié guò le, sì gè zì “dà- bù xiāngtóng”!

  Xiǎoshān: Zěnme jiǎng?

  Dàlín: Zhōngguó tài dà le, érqiě měi gè dìfāng dōu “bù yīyàng”, jiù jiào “dà- bù xiāngtóng”.

  Xiǎoshān: Gǎn qíng nǐ shì zhèyàng jiěshì de ya! Bùguò wǒ hé nǐ yǒu tónggǎn, bǐrú shuō: Jīntiān zǎoshang, fúwùyuán wèn wǒ chī shénme, wǒ shuō:“Chī mǐ!” Tāmen què hāhā dà xiào.

  Dàlín: Wèishéme?

  Xiǎoshān: Kàn lái nǐ yě bù zhīdào. Wǒmen zài běifāng, dàjiā chángcháng bǎ “mǐfàn” jiàozuò “mǐ”, ér nánfāng rén bǎ “mǐfàn” jiàozuò “fàn”,“mǐ” zhǐ de shì “méiyǒu zuò shú de dàmǐ”. Suǒyǐ tāmen cái huì xiào wǒ!

  Dàlín: Nà yīnggāi zěnme huídá?

  Xiǎoshān: Nǐ yào shuō “chīfàn”.

  Dàlín: Guàile, chī – fàn – ? Nà tā zěnme zhīdào wǒ chī shénme fàn ne? Kàn lái wǒ děi yánjiū yánjiū?


  课文03 - Bài khoá 03


  课文三

  小山:来到广州呀,我觉得特开心!

  大林:为什么?

  小山:人人都夸我漂亮呀!

  大林:得了吧,就你,还叫漂亮?

  小山:看,你嫉妒了吧!我每次去买东西,那些卖东西的人就叫我“靓仔”。广州话的“靓”就是“漂亮”嘛!

  大林:你没听广州人总是称呼“靓女”“靓仔”嘛,连老太太都被称作“靓姨”。都是一种礼貌,还被你当真了。

  小山:不管怎么说,我听起来就觉得高兴!一高兴就买了很多东西。

  大林:怪不得!看来广州人真会做生意。

  (小山和大林齐声说)看来我得研究研究。


  Pinyin bài khoá 03


  Kèwén sān

  Xiǎoshān: Lái dào guǎngzhōu ya, wǒ juédé tè kāixīn!

  Dàlín: Wèishéme?

  Xiǎoshān: Rén rén dōu kuā wǒ piàoliang ya!

  Dàlín: Dé le ba, jiù nǐ, hái jiào piàoliang?

  Xiǎoshān: Kàn, nǐ jídù le ba! Wǒ měi cì qù mǎi dōngxī, nàxiē mài dōngxī de rén jiù jiào wǒ “liàngzǎi”. Guǎngzhōu huà de “liàng” jiùshì “piàoliang” ma!

  Dàlín: Nǐ méi tīng guǎngzhōu rén zǒng shì chēnghu “liàngnǚ” “liàngzǎi” ma, lián lǎo tàitài dōu bèi chēng zuò “liàng yí”. Dōu shì yī zhǒng lǐmào, hái bèi nǐ dàngzhēn le.

  Xiǎoshān: Bùguǎn zěnme shuō, wǒ tīng qǐlái jiù juédé gāoxìng! Yī gāoxìng jiù mǎile hěnduō dōngxī.

  Dàlín: Guàibùdé! Kàn lái guǎngzhōu rén zhēn huì zuò shēngyì.

  (Xiǎoshān hé Dàlín qí shēng shuō) kàn lái wǒ děi yánjiū yánjiū.

  Xiǎoshān: Dàlín, wǒ wèn nǐ, nǐ zài zhōngguó liúxué liǎng nián le, duì zhōngguó yǒu shénme yìnxiàng?

  Dàlín: Wǒ zhǎo jiù zǒngjié guò le, sì gè zì “dà- bù xiāngtóng”!

  Xiǎoshān: Zěnme jiǎng?

  Dàlín: Zhōngguó tài dà le, érqiě měi gè dìfāng dōu “bù yīyàng”, jiù jiào “dà- bù xiāngtóng”.

  Xiǎoshān: Gǎn qíng nǐ shì zhèyàng jiěshì de ya! Bùguò wǒ hé nǐ yǒu tónggǎn, bǐrú shuō: Jīntiān zǎoshang, fúwùyuán wèn wǒ chī shénme, wǒ shuō:“Chī mǐ!” Tāmen què hāhā dà xiào.

  Dàlín: Wèishéme?

  Xiǎoshān: Kàn lái nǐ yě bù zhīdào. Wǒmen zài běifāng, dàjiā chángcháng bǎ “mǐfàn” jiàozuò “mǐ”, ér nánfāng rén bǎ “mǐfàn” jiàozuò “fàn”,“mǐ” zhǐ de shì “méiyǒu zuò shú de dàmǐ”. Suǒyǐ tāmen cái huì xiào wǒ!

  Dàlín: Nà yīnggāi zěnme huídá?

  Xiǎoshān: Nǐ yào shuō “chīfàn”.

  Dàlín: Guàile, chī – fàn – ? Nà tā zěnme zhīdào wǒ chī shénme fàn ne? Kàn lái wǒ děi yánjiū yánjiū?

   


  Nhóm biên tập viên

  Soạn file
  Typing
  gõ thành file
  • nhan
  • Ha Geum
  Biên tập
  Editing
  up lên website
  • nguyen viet dung
  • Dũng Cá Xinh
  Chỉnh sửa
  Reviewing
  rà soát, chỉnh sửa
  • nhan
  • Ha Geum

  Xem danh sách các bài khác