GT Hội thoại tiếng Hoa thông dụng – Tập 01 – Bài 03 – 原谅:没事儿,你别太在意 – Yuánliàng: Méishìr, nǐ bié tài zàiyì – Tha lỗi: Không sao, bạn đừng bận tâm

  0
  528

  Xem danh sách các bài khác


  第03课 – 原谅:没事儿,你别太在意


  课文01 - Bài khoá 01


  课文一

  A:对不起,我不小心把你的茶杯摔坏了。

  B:哦,没关系。

  A:真的很对不起,我明天给你买个新的。

  B:没事儿,你别太在意。

  A:我知道这茶杯是你男朋友送给你的,对你来说很重要。告诉我是在哪儿买的,这样我可以买一个一模一样的给你,虽说意义不一样,不过有总比没有好。

  B:真的没关系,你想得太多了。我们是同学,不必这么计较,你说呢?

  A: 那好吧,谢谢。


  Pin yin bài khoá 01


  Kèwén yī

  A: Duìbùqǐ, wǒ bù xiǎoxīn bǎ nǐ de chábēi shuāi huàile.
  B: Ó, méiguānxì.
  A: Zhēn de hěn duìbùqǐ, wǒ míngtiān gěi nǐ mǎi gè xīn de.
  B: Méishìr, nǐ bié tài zàiyì.
  A: Wǒ zhīdào zhè chábēi shì nǐ nán péngyǒu sòng gěi nǐ de, duì nǐ lái shuō hěn zhòngyào. Gàosù wǒ shì zài nǎr mǎi de, zhèyàng wǒ kěyǐ mǎi yīgè yīmóyīyàng de gěi nǐ, suīshuō yìyì bù yīyàng, bùguò yǒu zǒng bǐ méiyǒu hǎo.
  B: Zhēn de méiguānxì, nǐ xiǎng dé tài duōle. Wǒmen shì tóngxué, bùbì zhème jìjiào, nǐ shuō ne?
  A: Nà hǎo ba, xièxiè.


  课文02 - Bài khoá 02


  课文二

  房东:玛丽,你来厨房一下,好吗?

  玛丽:好的,什么事?

  房东:我刚才擦洗完微波炉准备热菜,结果发现它坏了,不能转动了。瞧,怎么按都没有反应。

  玛丽:可是我这两天没有用过微波炉。上次我用完的时候,微波炉是好的,没有问题。

  房东:那你说是谁把它弄坏的?

  玛丽:我不知道是谁弄坏的,反正不是我弄坏的。如果是我弄坏的,我会赔给你的。

  房东:平时用电器就应该小心爱护,要知道一台微波炉可得好几百块钱呢。

  (第二天早上,玛丽进厨房准备煮早餐,看见房东正在用微波炉。)

  房东:玛丽,真对不起!昨天可能因为我刚把它清洁完,太潮湿,线路接触不好,所以不会转动,其实没坏。

  玛丽:没坏就好。

  房东: 昨天的事情,请你原谅!

  玛丽:算了,事情都过去了。


  Pinyin bài khoá 02


  Kèwén èr

  Fángdōng: Mǎlì, nǐ lái chúfáng yīxià, hǎo ma?
  Mǎlì: Hǎo de, shénme shì?
  Fángdōng: Wǒ gāngcái cāxǐ wán wéibōlú zhǔnbèi rè cài, jiéguǒ fāxiàn tā huàile, bùnéng zhuǎndòng le. Qiáo, zěnme àn dōu méiyǒu fǎnyìng.
  Mǎlì: Kěshì wǒ zhè liǎng tiān méiyǒu yòngguò wéibōlú. Shàng cì wǒ yòng wán de shíhòu, wéibōlú shì hǎo de, méiyǒu wèntí.
  Fángdōng: Nà nǐ shuō shì shuí bǎ tā nòng huài de?
  Mǎlì: Wǒ bù zhīdào shì shuí nòng huài de, fǎnzhèng bùshì wǒ nòng huài de. Rúguǒ shì wǒ nòng huài de, wǒ huì péi gěi nǐ de.
  Fángdōng: Píngshí yòng diànqì jiù yīnggāi xiǎoxīn àihù, yào zhīdào yī tái wéibōlú kě děi hǎo jǐ bǎi kuài qián ne.
  (Dì èr tiān zǎoshang, Mǎlì jìn chúfáng zhǔnbèi zhǔ zǎocān, kànjiàn fángdōng zhèngzài yòng wéibōlú.)
  Fángdōng: Mǎlì, zhēn duìbùqǐ! Zuótiān kěnéng yīnwèi wǒ gāng bǎ tā qīngjié wán, tài cháoshī, xiànlù jiēchù bù hǎo, suǒyǐ bù huì zhuǎndòng, qíshí méi huài.
  Mǎlì: Méi huài jiù hǎo.
  Fángdōng: Zuótiān de shìqíng, qǐng nǐ yuánliàng!
  Mǎlì: Suànle, shìqíng dōu guòqùle.


  Nhóm biên tập viên

  Soạn file
  Typing
  gõ thành file
  • nhan
  • Ha Geum
  Biên tập
  Editing
  up lên website
  • nguyen viet dung
  • Dũng Cá Xinh
  Chỉnh sửa
  Reviewing
  rà soát, chỉnh sửa
  • nhan
  • Ha Geum

  Xem danh sách các bài khác