GT Hội thoại tiếng Hoa thông dụng – Tập 01 – Bài 02 – 一切都是我的错 – Dàoqiàn: Yīqiè dōu shì wǒ de cuò – Xin lỗi: Tất cả đều là lỗi của anh

  0
  626

  Xem danh sách các bài khác


  第02课 – 一切都是我的错


  课文01 - Bài khoá 01


  课文一

  (王芳和李红住在一个宿舍里)

  王芳:李红,你怎么回来了?你不是和男朋友约好看电影的吗?

  李红:别提了!电影7点开始,现在都7点半了,人还不知道在哪儿呢。我打他手机吧,他不接,真是气死我了!

  王芳:那他会不会是遇到什么特殊的事情?

  (过时李红的手机响了)

  王芳:一定是你男朋友来电话了。

  李红:就算是他的电话我也不接。

  (李红按了结束键。过了一会儿,短信息的提示音响了。)

  王芳:哎,有短信。电话不接,短信总该看看吧。

  李红:不看。

  王芳:你不看,那我替你看吧,你可别不好意思。“最爱你的人是我,伤你最深的人是我,一切都是我的错,一千次一万次对你说:对不起!”哎呀,真是好感动啊。瞧,人家都给你道歉了,你就别生气了,给他回个电话吧。


  Pin yin bài khoá 01


  Kèwén yī

  (Wángfāng hé Lǐhóng zhù zài yīgè sùshè lǐ)
  Wángfāng: Lǐhóng, nǐ zěnme huíláile? Nǐ bùshì hé nán péngyǒu yuē hǎo kàn diànyǐng de ma?
  Lǐhóng: Biétíle! Diànyǐng 7 diǎn kāishǐ, xiànzài dōu 7 diǎn bànle, rén hái bù zhīdào zài nǎr ne. Wǒ dǎ tā shǒujī ba, tā bù jiē, zhēn shì qì sǐ wǒ le!
  Wángfāng: Nà tā huì bù huì shì yù dào shénme tèshū de shìqíng?
  (Guòshí Lǐhóng de shǒujī xiǎngle)
  Wángfāng: Yīdìng shì nǐ nán péngyǒu lái diànhuà le.
  Lǐ hóng: Jiùsuàn shì tā de diànhuà wǒ yě bù jiē.
  (Lǐhóng àn liǎo jiéshù jiàn.Guòle yīhuìr, duǎnxìnxī de tíshìyīn xiǎngle.)
  Wángfāng: Āi, yǒu duǎnxìn. Diànhuà bù jiē, duǎnxìn zǒng gāi kàn kàn ba.
  Lǐhóng: Bù kàn.
  Wángfāng: Nǐ bù kàn, nà wǒ tì nǐ kàn ba, nǐ kě bié bù hǎoyìsi.“Zuì ài nǐ de rén shì wǒ, shāng nǐ zuìshēn de rén shì wǒ, yīqiè dōu shì wǒ de cuò, yīqiān cì yī wàn cì duì nǐ shuō: Duìbùqǐ!” Āiyā, zhēn shì hǎo gǎndòng a. Qiáo, rénjiā dōu gěi nǐ dào qiànle, nǐ jiù bié shēngqìle, gěi tā huí gè diànhuà ba.


  课文02 - Bài khoá 02


  课文二

  (在一家餐厅)

  顾客:小姐,这道菜太咸了,根本没法吃。

  小姐:我看一下,哦,是3 号厨师做的。对不起,请你们稍等一会儿,我让厨师处理一下。。。。

  小姐:先生,这个菜师傅重新处理过。你们尝一下,看味道怎么样?

  顾客:好一点,不过还是有点儿咸。以前你们这儿菜的味道挺不错的,怎么。。。

  小姐:不好意思,最近换了厨师,请你们多多包涵,要不给你们换个菜?

  顾客:算了,我们赶时间。


  Pinyin bài khoá 02


  Kèwén èr

  (Zài yījiā cāntīng)
  Gùkè: Xiǎojiě, zhè dào cài tài xiánle, gēnběn méi fǎ chī.
  Xiǎojiě: Wǒ kàn yīxià, ó, shì 3 hào chúshī zuò de. Duìbùqǐ, qǐng nǐmen shāo děng yīhuìr, wǒ ràng chúshī chǔlǐ yīxià….
  Xiǎojiě: Xiānshēng, zhège cài shīfù chóngxīn chǔlǐguò. Nǐmen cháng yīxià, kàn wèidào zěnme yàng?
  Gùkè: Hǎo yīdiǎn, bùguò háishì yǒudiǎnr xián. Yǐqián nǐmen zhèr cài de wèidào tǐng bùcuò de, zěnme…
  Xiǎojiě: Bù hǎoyìsi, zuìjìn huànle chúshī, qǐng nǐmen duōduō bāohan, yào bù gěi nǐmen huàn gè cài?
  Gùkè: Suànle, wǒmen gǎn shíjiān.


  Nhóm biên tập viên

  Soạn file
  Typing
  gõ thành file
  • nhan
  • Ha Geum
  Biên tập
  Editing
  up lên website
  • nguyen viet dung
  • Dũng Cá Xinh
  Chỉnh sửa
  Reviewing
  rà soát, chỉnh sửa
  • nhan
  • Ha Geum

  Xem danh sách các bài khác